E.T. Hutchings

George Woodard House (Hardin County, Kentucky)
Harriet Funk House (Jefferson County, Kentucky)
James Thompson House (Jefferson County, Kentucky)
Madrid Building (Jefferson County, Kentucky)