Fredericktown, Kentucky

George Conner House (Washington County, Kentucky)
Round Stone Smokehouse (Washington County, Kentucky)