Alexis, Illinois

Alexis Opera House (Warren County, Illinois)