Nimmo, Arkansas

Nimmo Clubhouse (White County, Arkansas)