Beaverton, Oregon

Augustus Fanno Farmhouse (Washington County, Oregon)
Beaverton Downtown Historic District (Washington County, Oregon)
Belle Ainsworth Jenkins Estate (Washington County, Oregon)