C.B. Kearfoot, Jr.

H.L. Bonham House (Smyth County, Virginia)