Hezekiah Love Bonham

H.L. Bonham House (Smyth County, Virginia)