Elizabethtown, Ohio

Thomas Miller House (Hamilton County, Ohio)