Edward L. Ashton

Ned Ashton House (Johnson County, Iowa)