Ezra Quarterman Stacey

Hollywood Plantation (Thomas County, Georgia)