Adena, Ohio

Ann E. Lewis Bernhard House (Jefferson County, Ohio)
Hamilton-Ickes House (Jefferson County, Ohio)