Elias Titus

Elias Titus House (Dutchess County, New York)