Rev. Edward Sr. Nash

Rev. J. Edward Nash Sr., House (Erie County, New York)