Edwardsville, Kansas

Roy Williamson House (Wyandotte County, Kansas)