Milan, Ohio

View Exhibit map

Abbott-Page House (Erie County, Ohio)
Ebenezer Andrews House (Erie County, Ohio)
J. C. Lockwood House (Erie County, Ohio)
Jenkins-Perry House (Erie County, Ohio)
Mail Pouch barn - MPB 35-22-01 (Erie County, Ohio)
Milan Historic District (Erie County, Ohio)
Mitchell Historic District (Erie County, Ohio)
Thomas Alva Edison Birthplace (Erie County, Ohio)