Zalmon Richards

Zalmon Richards House (Washington, District of Columbia)