Jonesboro, Georgia

Jonesboro Historic District (Clayton County, Georgia)
Stately Oaks (Clayton County, Georgia)