Oakland, New Jersey

Demarest House (Bergen County, New Jersey)
Demarest-Hopper House (Bergen County, New Jersey)
Jacobus Demarest House (Bergen County, New Jersey)
Van Allen House (Bergen County, New Jersey)
Van Winkle-Fox House (Bergen County, New Jersey)