Thomas Benton Ferguson

Thompson Benton Ferguson House (Blaine County, Oklahoma)