Thomas J. Stonewall Jackson

Stonewall Jackson House (Lexington, Virginia)