Davisboro, Georgia

Francis Plantation (Washington County, Georgia)