Ghent, Kentucky

Ghent (Carroll County, Kentucky)
Ghent Historic District (Carroll County, Kentucky)
Grass Hills (Carroll County, Kentucky)
James Tandy Ellis (Carroll County, Kentucky)