Capt. Edward V. "Eddie" Rickenbacker

Capt. Edward V. Rickenbacker House (Franklin County, Ohio)