Edward G. Acheson

Edward G. Acheson House (Washington County, Pennsylvania)