David White

David White House (Washington, District of Columbia)