Emanuel Kahn

Emanuel Kahn House (Salt Lake County, Utah)