Daniel J. Murphy

D. J. Murphy House (Alameda County, California)