Louis Einstein

Einstein House (Fresno County, California)