Ezra Pound

Homer Pound House (Blaine County, Idaho)