Metropolis, Illinois

Elijah P. Curtis House (Massac County, Illinois)
Fort Massac Site (Massac County, Illinois)