Gov. Thomas Bennett

Gov. Thomas Bennett House (Charleston County, South Carolina)