Edward Pugh

Edward Pugh House (Salt Lake County, Utah)