Dode Wiethen

Wallace Blake House (Washington County, Utah)