R.N. Fredericks

Fredericks House (Yavapai County, Arizona)