Henderson, Georgia

Davis-Felton Plantation (Houston County, Georgia)