John Morgan Hunt

Joshua Brown House (Fayette County, Kentucky)