Gen. William Montgomery

Gen. William Montgomery House (Montour County, Pennsylvania)