Enos Miles

Enos Miles House (Morrow County, Ohio)