Capt.Andrew Farney Smyth

Andrew Smyth House (Jasper County, Texas)