John T. Dow

John T. Dow House (Rock County, Wisconsin)