Dr. N.C. Alston, Jr.

Smith-Alston House (Stewart County, Georgia)