James T. Gifford

Gifford-Davidson House (Kane County, Illinois)