Ephraim Smith

Ephraim Smith House (Kane County, Illinois)