Ransom B. Sheldon

Ransom B. Shelden House (Houghton County, Michigan)