Frank M. Ransbottom

Frank M. Ransbottom House (Muskingum County, Ohio)