Era, Texas

Thomason-Scott House (Cooke County, Texas)