Thomas Mills, Sr.

Mills House and Smokehouse (Spalding County, Georgia)