Lewis G. Kline

Lewis G. Kline House (Benton County, Oregon)