John Edmiston

John Edmiston House (Washington County, Arkansas)