Daniel F. Murphy

Daniel F. Murphy House (Ada County, Idaho)